หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 19
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 19

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-05-30 23:28:11

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2 (การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 19) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams โดยมีกลุ่มที่นำเสนอดังนี้

กลุ่มที่ 1 เรื่อง ระบบแจ้งเตือนอุบัติเหตุของผู้สูงอายุภายในอาคาร โดยมีสมาชิกกลุ่ม ได้แก่ นางสาวพัทธนันท์ หนองคูน้อย นายมุอ๊าซ ซันลี และนางสาวเกศรินทร์ ขุนราม โดยมีอาจารย์ ดร.รวิ อุตตมธนินทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

กลุ่มที่ 2 เรื่อง เครื่องดูแลพืชด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก โดยมีสมาชิกกลุ่ม ได้แก่ นางสาวภัทราวดี ปิลอง นายสิริภณ เวียงสิมา และนางสาวธิดามาศ ผาอิดดี โดยมีอาจารย์ ดร.รวิ อุตตมธนินทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

กลุ่มที่ 3 เรื่อง เครื่องต้นแบบเพื่อช่วยการเรียนรู้อักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา โดยมีสมาชิกกลุ่ม ได้แก่ นายเปรม เวชยานนท์ นายเลอพงษ์ จ่ายยัง และนายนฤเบศร์ ขวัญโชคชัย โดยมีอาจารย์ ดร.รวิ อุตตมธนินทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
Download