หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-02-02 13:06:19

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายบริหาร หัวหน้าสำนักงานและบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download