หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > กิจกรรมค่ายอาสา ณ โรงเรียนวัดบ้านลาด เพื่อปรับปรุง สนาม BBL สนามตะกร้อ และปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
กิจกรรมค่ายอาสา ณ โรงเรียนวัดบ้านลาด เพื่อปรับปรุง สนาม BBL สนามตะกร้อ และปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-01-18 19:49:51

เมื่อวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนวัดบ้านลาด ร่วมกับ ชมรม Energy พี่ให้น้อง ของสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.อธิสมัย โสพันธ์, อาจารย์ณัฐิดา จันหอม จัดกิจกรรมค่ายอาสา ณ โรงเรียนวัดบ้านลาด เพื่อปรับปรุงสนาม BBL สนามตะกร้อ และปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน โดยนายวิชัย พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านลาด ได้กล่าวขอบคุณคณาจารย์และนักศึกษาที่มีจิตอาสา เสียสละเวลาในการสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับทางโรงเรียนจนแล้วเสร็จ ซึ่งทางโรงเรียนจะได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนต่อไป
Download