หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-09-14 12:34:33

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2563

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และหัวหน้าสำนักงานคณบดีเข้าร่วม โดยมีวาระสำคัญเรื่องการพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, การพิจารณารายงานสรุปผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 และการพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสมัย โสพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภวิษย์ บุญศรีเมือง และอาจารย์ณรงค์ ณรงค์รัตน์ เป็นผู้นำเสนอหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมDownload