หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร​์ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "การพัฒนาหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร​์ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง "การพัฒนาหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-08-27 11:21:41

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายมรุธพล จันทราศรี นายวราวุธ สุริวงค์ และนายศักรินทร์ เพ็งแจ่ม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาหุ่นยนต์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (The Development of Suan Sunandha Rajabhat University PR Robot)" ในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 11 (ESTACON2020) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


Download