หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-08-19 15:11:55

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้อง 4764 อาคาร 47 โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสะอาด สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการตรวจประเมินฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ อาจารย์ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้
Download