หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-08-18 11:17:20

สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานการตรวจประเมินฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย สุพิสาร สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ อาจารย์นฤมล แสนเสนา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้

Download