หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-08-18 10:58:34

สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล เชนะโยธิน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานการตรวจประเมินฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ และ ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้


Download