หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-08-13 14:20:01

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นประธานการตรวจประเมินฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้
Download