หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิพรรณ แฝงจันดา ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิพรรณ แฝงจันดา ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-07-17 12:41:29

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิพรรณ แฝงจันดา อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยมีรองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี ร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Download