หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมเครือข่ายภายนอกบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการแนวทางการจัดการขยะเหลือใช้เพื่อยกระดับรายได้ของชุมชน
ประชุมเครือข่ายภายนอกบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการแนวทางการจัดการขยะเหลือใช้เพื่อยกระดับรายได้ของชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-07-17 15:46:57

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ๔๓๕๐ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการจัดการประชุมเครือข่ายภายนอกบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการแนวทางการจัดการขยะเหลือใช้เพื่อยกระดับรายได้ของชุมชน" จากกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนตำบลคลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ซึ่งเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีเป้าหมายในปีนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายภายนอก เพื่อสร้างผู้รู้เพิ่มขึ้นในชุมชน

การประชุมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ อาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หัวหน้าโครงการบริการวิชาการฯ ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง (นพม.) รุ่นที่ ๗ ในความร่วมมือระหว่างกองบัญชาการกองทัพไทยและ มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม ประกอบด้วยข้าราชการทหาร ข้าราชการและพลเรือนจากหลากหลายหน่วยงาน ซึ่งทางคณะนักศึกษาฯ ได้ให้ความสนใจในเรื่อง ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาบุคคล สังคมและชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ดำรงชีพอย่างมั่นคงและพอเพียง รวมถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ระดับตำบลตามศาสตร์พระราชา จึงได้ขอเข้าร่วมเป็นเครือข่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ โดยมีอาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หัวหน้าโครงการบริการวิชาการฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุมและประชาสัมพันธ์โครงการ และได้รับเกียรติจาก ร.อ.เภสัชกร ชิดชนกสิทธิ์ วัฒนศิริธร ร.น. ประธานรุ่นคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำพอเพียงฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม โดยมีตัวแทนคณาจารย์ในโครงการบริการวิชาการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำพอเพียงฯ ได้ให้แค่คิดในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของโครงการ รวมถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้อบรมของโครงการ และได้อุดหนุนสินค้าฝีมือผู้สูงอายุของทางโครงการไปจำนวนทั้งสิ้นถึง ๓,๐๐๐ บาท โดยรายได้ดังกล่าวทางโครงการจะนำไปมอบให้ผู้สูงอายุเพื่อลงในบัญชีครัวเรือนต่อไป

Download