หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-01-02 14:41:18

โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

27 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ณ ห้อง 4764 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมวิพากย์ ดังนี้

1. ดร.ราเชน คณะนา ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอาจารย์ประจำวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2. นายทองเครือ  สุธานุภาพวุฒิ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสวัสดิ์ ซิสเต็มส์ จำกัด

3. ดร.ภมร ศิลาพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

4. รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ใจกล้า ภาควิชาครุศาสตร์วิศวกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง  ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Download