หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการสอบป้องกันเค้าโครง โครงการวิจัยของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนรายวิชาการวิจัยทางการจัดการอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1/2562
โครงการสอบป้องกันเค้าโครง โครงการวิจัยของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนรายวิชาการวิจัยทางการจัดการอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1/2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-12-02 17:55:47

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการสอบป้องกันเค้าโครง โครงการวิจัยของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนรายวิชาการวิจัยทางการจัดการอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1/2562 ขึ้น มีนักศึกษาเข้าสอบปากเปล่า การสอบป้องกันเค้าโครงงานวิจัยจำนวน 25 กลุ่ม คณะกรรมการสอบประกอบด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 5 ท่าน กิจกรรมประกอบด้วยการนำเสนอเค้าโครงงานวิจัยของนักศึกษา การตอบข้อซักถาม และการให้ข้อเสนอแนะจากกรรมการสอบกิจกรรมดำเนินการในครั้งที่ 1 จำนวน 13 กลุ่ม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา และจะดำเนินการครั้งที่ 2 จำนวน 12 กลุ่ม ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผลของกิจกรรมนี้จะส่งผลให้นักศึกษามีแนวทางในการดำเนินการวิจัยที่ชัดเจน ช่วยพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ และเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ตลอดจนมหาวิทยาลัยได้มีผลงานวิจัยนักศึกษาที่มีคุณภาพและสร้างเสริมการพัฒนาของสาขาวิชาสู่ความเป็นเอตทัคคะต่อไป


Download