หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ทุนการศึกษา > นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้ารับมอบทุนการศึกษา
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้ารับมอบทุนการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-08-07 14:55:08

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งในการนี้มีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้ารับมอบทุนการศึกษา จำนวน 6 คน ดังนี้

1. นางสาวณัชชา สวัสดิ์นะที  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

2. นายเจษฎา เหรัญญะ  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม

3. นายพิชากร สุขไสยาสน์  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4. นางสาวอรวรรณ ชัยสวัสดิ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ

5. นายอภิเดช บุญมี  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

6. นางสาวสุทธิดา ทองบุญเมือง  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย
Download