หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร ร่วมหารือ แสนสิริ และพลัส พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร ร่วมหารือ แสนสิริ และพลัส พร็อพเพอร์ตี้ พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-12-02 17:36:24

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร ร่วมกับ บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) และ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของแสนสิริ และเป็นหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาชีพกับสาขาวิชาฯ ได้ร่วมหารือวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฉบับปัจจุบันนี้ให้เกิดความทันสมัยและพร้อมใช้ปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรปรับปรุงชื่อ การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในสถาบันการศึกษาด้านการบริหารทรัพยากรอาคารในระดับปริญญาตรี

          ในการหารือดังกล่าว มีบุคลากรเข้าร่วมหลายฝ่าย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา และอาจารย์ ดร. ธงชัย ทองมา ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการบริหารทรัพยากรอาคาร และผู้บริหารระดับสูงของ บจ. พลัส พร็อพเพอร์ตี้ นำโดย คุณชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม คุณวิรดา ตั้งวงศ์เกษม ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคาร และคุณสันติ ศรีสงคราม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ และบมจ. แสนสิริ นำโดย คุณสาริศา ไทเศรษฐวัฒน์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำนักงาน คุณไชยพิทักษ์ ไชยหะกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำนักงาน และคุณสรพงศ์ ตุลยากรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำนักงาน

          นอกจากนี้ ทางหน่วยงานยังมีแผนขยายความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับทางสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์หลายท่านเข้าร่วมรับฟัง อาทิ อาจารย์ ดร.ไสว ศิริทองถาวร หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม อาจารย์กิตติศักดิ์ เตชะกาญจนกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ และอาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์Download