หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนฯ เดินหน้าพัฒนาหลักสูตร รองรับตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมในอนาคต
คณะเทคโนฯ เดินหน้าพัฒนาหลักสูตร รองรับตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมในอนาคต

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-10-09 10:46:02

คณะเทคโนฯ เดินหน้าพัฒนาหลักสูตร รองรับตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมในอนาคต

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ณ โรงแรมฟิชเชอร์แมน จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา และคณาจารย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนจัดการเรียนการสอนและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และตรงความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น

นอกจากนี้ในภาคบ่ายเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบกับการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว และในโอกาสนี้คณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณาจารย์ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมอบกระเช้าของขวัญเพื่อแสดงความขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ให้การต้อนรับ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ เป็นผู้มอบกระเช้า

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

Download