หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/62
ประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/62

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-09-05 11:30:59

ประชุมบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/62

วันที่ 4 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 ในการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะฯ อีกทั้งเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะฯ ในด้านต่างๆ ที่ผ่านมา ร่วมไปถึงการเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรในคณะฯ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป
Download