หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-09-02 11:51:24

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561


วานนี้ (29 ส.ค. 62) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ โดยมี ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย รองคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ผศ.ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม ประธานกรรมการ

    จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2. ผศ.ดร.ศุภาวีร์ มากดี กรรมการ

    จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

3. ผศ.ธวัชชัย ประหยัดวงศ์ กรรมการ

    จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

4. นายสนธยา เจริญศิริ เลขานุการ

    จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

5. นางสาวอุไรพร ศิลป์นาวา เลขานุการ

    จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

6. นางสาวมลฤดี พงษ์ธนู เลขานุการ

    จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดยการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ "ดี" เนื่องมาจากได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจนดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของคณะฯ และมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพ


Download