หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2562
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-08-26 14:31:28

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2562

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย  ราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วม ซึ่งในการประชุมมีวาระสำคัญ ดังนี้ การพิจารณา (ร่าง) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการนวัตกรรมและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, การพิจารณารายงานสรุปผลการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 และการพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Download