หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ขอยกย่องชมเชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร อารีรัชชกุล เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านการวิจัยดีเด่น
ขอยกย่องชมเชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร อารีรัชชกุล เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านการวิจัยดีเด่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-08-21 13:44:19

ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร อารีรัชชกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ได้นำผลงานวิจัย เรื่อง Phoytocatalytic degradation of organic pollutants from wasterwater using aluminium doped titanium dioxide ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร Journal of Water Processing Engineering Vol.๒๗ (๒๐๑๗) หน้า ๑๗๗ - ๑๘๔ ISSN : ๒๒๑๔ - ๗๑๔๔ ซึ่งวารสารดังกล่าว อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q๑ นั้น

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงขอยกย่องชมเชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร อารีรัชชกุล ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านการวิจัยดีเด่น และเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา