หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-08-15 15:09:12

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ นำโดย อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นางสาวชญาภา แจ่มใส หัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงผลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป


Download