หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-07-22 15:01:58

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561


วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา สุอังคะอาทิน  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย ประหยัดวงศ์  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

Download