หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ เข้ารับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ เข้ารับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-07-22 12:55:20

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ณ ห้อง 4764 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ประภากร สุคนธมณี  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย สุพิสาร  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

3. อาจารย์นฤมล แสนเสนา  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
Download