หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > โครงการเจาะลึกงานพัสดุและการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 2
โครงการเจาะลึกงานพัสดุและการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-08-02 09:41:36

โครงการเจาะลึกงานพัสดุและการเงินการคลังภาครัฐ 

รุ่นที่ 2 (20-21 กรกฎาคม 2562)


>> View all pictures in Google Drive click here <<<


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรม เรื่อง เจาะลึกงานพัสดุและการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา และ อาจารย์กิตติมา เป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ความรู้ทั่วไปและการบริหารงานด้านการเงินการคลังในภาครัฐ
Download