หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-07-19 15:28:10

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง ประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

2. อาจารย์สุขรักษ์ แซ่เจี่ย  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3. ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


Download