หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-07-19 15:15:19

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 4764 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่

1. ว่าที่ร้อยตรีศรัทธา สินสาธิตสุกุล  จากวิทยาลัยเพาะช่าง

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย สุพิสาร  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย

3. อาจารย์นฤมล แสนเสนา  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


Download