หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร เข้ารับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร เข้ารับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-07-12 11:36:00

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร  เข้ารับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561


สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 4764 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตรลดา ตรีสาคร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3. อาจารย์นฤมล แสนเสนา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีDownload