หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-07-12 11:13:25

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561


สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 4330 อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล เชนะโยธิน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3. ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Download