หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เข้ารับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เข้ารับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-08-01 12:08:14

สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เข้ารับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561


สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 4330 อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล เชนะโยธิน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3. ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
Download