หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-07-12 10:18:18

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้ารับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561


วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พร้อมนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามโครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้อง 4764 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีคณะกรรมการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร สนองอุทัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ศรัทธา สินสาธิตสุกุล จากวิทยาลัยเพาะช่าง
Download