หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-07-05 14:07:36

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561


วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดโครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ ณ ห้อง 4764 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่

1. ผศ.ดร.ชาติชาย ดวงสอาด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ผศ.ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

3. อาจารย์ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


Download