หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-07-05 12:22:29

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561


วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จัดโครงการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพเป็นสาขาวิชาแรก ณ ห้อง 4764 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่

1. ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. ผศ.อริยา สุอังคะอาทิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3. อาจารย์นิลุบล ขอรวมเดช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
Download