หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นายพงศธร ดลจิรพิสิฐ ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดประเภทตราสัญลักษณ์
นายพงศธร ดลจิรพิสิฐ ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดประเภทตราสัญลักษณ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-07-04 11:37:08

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับรางวัลชมเชยการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 3  : 3rd National Youth Design Awards


ตามที่คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และคณะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้จัดโครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 3 (3rd National Youth Design Awards) เพื่อยกระดับมาตรฐานของการออกแบบในระดับเยาวชนสาขาต่าง ๆ สู่มืออาชีพ เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความคิดสร้างสรรค์สู่สาธารณชน รวมถึงเรียนรู้การออกแบบที่นำไปใช้งานได้จริง ซึ่งได้มีการประกาศผลและพิธีการมอบรางวัลในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดยนายพงศธร ดลจิรพิสิฐ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดประเภทตราสัญลักษณ์ โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีร่วมกับ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และอาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลDownload