หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คุณสรญา ชวาลดิฐ ผู้บริหารบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
คุณสรญา ชวาลดิฐ ผู้บริหารบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-06-19 14:10:57

คุณสรญา ชวาลดิฐ ผู้บริหารบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม


วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีบัณฑิตจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 268 คน ในการนี้ คุณสรญา ชวาลดิฐ ผู้บริหารบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ กรุ๊ป หนึ่งในบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสภามหาวิทยาลัย ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ในครั้งนี้ด้วย
Download