หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจโครงสร้างหลักสูตรและการบริหารจัดการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจโครงสร้างหลักสูตรและการบริหารจัดการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-04-26 14:21:40

วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร. ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการศึกษา เข้าร่วมประชุมกับสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจโครงสร้างหลักสูตรและการบริหารจัดการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางการบริหารที่กำหนด และมีความสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562


Download