หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว โครงการ/อบรม > โครงการอบรม TQR และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 6
โครงการอบรม TQR และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 6

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-04-17 13:03:03

รูป TQR รุ่น 6 (4 เมษายน 62)

>> View all pictures in Google Drive click here <<<


รูป TQR รุ่น 6 (5 เมษายน 62)

>> View all pictures in Google Drive click here <<<


โครงการอบรม TQR และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 6


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการอบรม เรื่อง การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) และรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารหลักสูตรของบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินเพื่อเผยแพร่หลักสูตร (TQR) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ประจำหลักสูตร บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการและงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน