หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-02-26 14:56:30

ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมวิพากย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม โดยมี อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ร่วมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา ตลอดจนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร รองศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา หุ่นวิไล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ กอบัวแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล เชนะโยธิน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 4764 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


Download