หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์
ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-02-26 10:38:05

ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ โดยมี อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณาจารย์ประจำสาขาวิชา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 4764 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วม
วิพากย์ ดังนี้

          1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

          2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

          3. รองศาสตราจารย์ผกามาศ ผจญแกล้ว  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          4. คุณลิขสิทธิ์ ยืนยงเจริญ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เปเปอร์บ๊อกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

  5. คุณรัฐธรรมนูญ ประสพวงษ์ หัวหน้าแผนก Technic and Design Service

บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

          6. คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม  บริษัท อินโนเวชั่น พริ้นท์ จำกัด
Download