หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-02-26 10:38:16

ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพล ยุวภูษิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ กิตติธรกุล จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ คุณสยม งามเจริญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการนี้ อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 4764 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download