หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ชมรมคอมพิวเตอร์ชาววังสวนสุนันทา ได้จัดประชุมครั้งที่ 1 ณ ห้อง 4733 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชมรมคอมพิวเตอร์ชาววังสวนสุนันทา ได้จัดประชุมครั้งที่ 1 ณ ห้อง 4733 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-10-26 15:12:01

ชมรมคอมพิวเตอร์ชาววังสวนสุนันทา ได้จัดประชุมครั้งที่ 1 ณ ห้อง 4733 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ชมรมคอมพิวเตอร์ชาววังสวนสุนันทา ได้จัดประชุมครั้งที่ 1 ณ ห้อง 4733 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีหัวข้อการประชุม ได้แก่  1) การวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ 2) การวางแผนงบประมาณชมรมฯ 3) การวางแผนการประชาสัมพันธ์และการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม คือ อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช และ อาจารย์วิสุทธิ์ ศิริพรนพคุณ


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช : ภาพข่าว

Download