หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-08-30 12:54:00

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560


ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนฯ มีคุณภาพในระดับ "ดีมาก"

วานนี้ (29 ส.ค. 61) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ โดยมี 
ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย รองคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ผศ.ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม ประธานกรรมการ

    จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

2. รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล กรรมการ

    จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง กรรมการ

    จากมหาวิทยาลัยบูรพา

4. นายสนธยา เจริญศิริ เลขานุการ

    จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

5. นางสาวนภาพร ยิ่งหาญ เลขานุการ

    จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

6. นายวุฒิพงศ์ จันทร์เมืองไทย เลขานุการ

    จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7. นางสาวมลฤดี พงษ์ธนู เลขานุการ

    จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดยการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ "ดีมาก" ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา เนื่องมาจากได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจนดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของคณะฯ และมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพ

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทรงสันต์ คล้ายมาลี, รัณวรัชญ์ บุญทึก : ภาพข่าว


Download