หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-07-31 17:54:12

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 4763 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน ดังนี้

1. ผศ.นภดล เชนะโยธิน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประธานกรรมการ

2. ผศ.ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ กรรมการ

3. ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรรมการ

4. นางสาวอุบลรัตน์ เดือดขุนทด เลขานุการ

โดยคณะกรรมการประเมินได้ดำเนินการสัมภาษณ์คณาจารย์ในสาขาวิชาพร้อมให้ข้อเสนอแนะ


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ : ภาพข่าว


Download