หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-07-31 17:38:53

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 61 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.ปัทมาวรรณ จินดารักษ์
จากมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นประธานกรรมการ อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และ อาจารย์นฤมล แสนเสนา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ นางสาวณฐอร พุทธวงค์ เลขานุการ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาเข้าร่วมชี้แจงและให้สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 4764 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ : ภาพข่าว
Download