หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-07-31 17:12:15

สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 61 สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 4762 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ์ เพ๊งชัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประธานกรรมการ

2. ดร.เสาวลักษณ์ พันธบุตร จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ

3. อาจารย์ชยากร เรืองจำรูญ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการ

4. นางสาวอุบลรัตน์ เดือดขุนทด เลขานุการ

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ภายในสาขาวิชา โดยมีผลการประเมินดังกล่าวอยู่ในระดับดี

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ : ภาพข่าว
Download