หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-07-26 14:25:08

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 4764 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ๊งชัย
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานกรรมการ ผศ.อริยา สุอังคะอาทิน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ อาจารย์ชยากร เรืองจำรูญ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรรมการในการประเมิน นางสาวณฐอร พุทธวงค์ เลขานุการ โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ภายในสาขาวิชา ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ : ภาพข่าวDownload