หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-07-25 16:46:13

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร


วันนี้ (24 ก.ค. 61) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 4764 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมควร สนองอุทัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กรรมการ

4. นางสาวณฐอร พุทธวงค์ เลขานุการ

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ภายในสาขาวิชา โดยมีผลการประเมินดังกล่าวอยู่ในระดับดี

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ : ภาพข่าว
Download