หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-07-25 15:42:43

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการ นางสาวณฐอร พุทธวงค์ เลขานุการ โดยมี คณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมชี้แจงและให้สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 4764 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ : ภาพข่าว