หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-07-25 12:01:52

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้อง 4763 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ อาจารย์สุขรักษ์ แซ่เจี่ย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เป็นกรรมการในการประเมิน นางสาวอุบลรัตน์ เดือดขุนทด เลขานุการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ภายในสาขาวิชาและนักศึกษา โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดี

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ : ภาพข่าว
Download