หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-07-24 11:02:43

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้อง 4764 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ์ เพ๊งชัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา สุอังคะอาทิน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ อาจารย์นิลุบล ขอรวมเดช จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นกรรมการในการประเมิน นางสาวณฐอร พุทธวงค์ เลขานุการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ภายในสาขาวิชาและนักศึกษา โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดี

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ : ภาพข่าว