หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > สาขาวิชาการสอบเทียบเครื่องมือวัด รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สาขาวิชาการสอบเทียบเครื่องมือวัด รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-07-24 11:02:51

สาขาวิชาการสอบเทียบเครื่องมือวัด รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาการสอบเทียบเครื่องมือวัด รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ ห้อง 4764 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล หวังสถิตย์วงษ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ อาจารย์ปรียาภรณ์ มัชฌิกะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นกรรมการในการประเมิน นางสาวณฐอร พุทธวงค์ เลขานุการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ภายในสาขาวิชาและนักศึกษา โดยผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ : ภาพข่าว


Download